An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 250

ePub

 

Read Online

 

Forskningsföretaget Sveriges Kyrkor

Jakob Lindblad

Studier till Sveriges Kyrkor, no. 4

Sveriges Kyrkor har länge varit ett begrepp inom svensk kulturmiljövård, som samlande uttryck för landets kanske viktigaste bestånd av kulturmiljöer och som bokverk och en bas av fackkunskap som länge var knuten till Riksantikvarieämbetet. Bokverket Sveriges K:yrkor. Konsthistoriskt inventarium inleddes 1912. 1940 inordnades verksamheten som ett av Kungl. Vitterhetsakademiens forskningsföretag. Forskningsforetaget Sveriges K:yrkor. Organisation, utgivning, arkiv skildrar hur Sveriges Kyrkor organiserats som forskningsföretag från dess grundande av Johnny Roosval och Sigurd Curman men med särskild betoning på tiden från 1960-talet och framåt. Här framgår hur utgivningen har gått till, från inventering och författande till bokhantering. Boken ger också en översikt av det arkiv som verksamheten avsatt, med material om både enskilda kyrkor och kulturmiljövård, och innehåller förteckningar över publicerade kyrkor, närliggande studier, författare och förlag.

Jakob Lindblad, universitetslektor, arkitekt och antikvarie, har varit verksam inom Sveriges Kyrkor och bygger framställningen på arkivmaterial och uppgifter från tidigare medarbetare.
Forskningsföretaget Sveriges Kyrkor

ISBN 9789188763402

Soft cover

288 pages

Published 2022

Price from SEK 250